Jokaisella lapsella on oikeus hyvinvointiin

Tänään lasten oikeuksien päivänä ajatuksemme ovat etenkin niiden lasten luona, joiden oikeus elämään on uhattuna. Samalla jatkamme osaltamme työtä alueemme lasten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantamiseksi.

HJK P13 Akatemia - HJK Helsinki. Photo: © Mira Lönnqvist

Urheiluseuroilla ja muilla vapaa-ajan toimijoilla on suuri mahdollisuus ja vastuu edistää lasten hyvinvointia. Lasten oikeuksien viikon teemana olevan lasten hyvinvoinnin edistämisen tulisikin olla myös jokaisen urheiluseuran toiminnan ytimessä.

Jopa 90 % suomalaisista lapsista osallistuu elämänsä aikana seuratoimintaan. Valmentajat ja ohjaajat kohtaavat lapsen useasti viikossa. Innostavat liikunnalliseen elämäntapaan, luovat yhteenkuuluvuuden tunteita ja ovat turvallisia perheen ulkopuolisia aikuisia.

On sekä yksittäisen lapsen että yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta ratkaisevaa, miten me seuroissa kohtaamme luoksemme tulevat lapset. Vastuunamme on nähdä lapsi kokonaisena ihmisenä ja toimia lapsen hyvinvoinnin parhaaksi myös silloin, kun se ei ole lajitaitojen kannalta helpoin ratkaisu.

Lasten hyvinvointi on polarisoitunut. Seuratoimintaan hakeutuvat useammin ne, jotka eivät ole erityisessä syrjäytymisvaarassa, joilla on jo ennestään vahva tukiverkko ja hyvinvoinnin edellytykset. Jotta voimme vaikuttaa lasten hyvinvointiin mahdollisimman paljon, tulisi seurojen toimintaa organisoida siten, että myös heikommassa asemassa olevilla ja eniten seuratoiminnan hyötyjä tarvitsevilla lapsilla olisi mahdollisuus harrastaa.

HJK:n ja Me-säätiön yhdessä Helsingin kaupungin kanssa toteuttamien hyvinvointikyselyiden perusteella 16 % HJK:n toimintaan osallistuvista lapsista oli taustassaan syrjäytymisen riskitekijöitä. Toimintaan osallistuvista perheistä 43 % koki lapsensa hyvinvoinnin parantuneen, tai parantuneen jopa erittäin paljon, HJK:n toiminnan seurauksena viimeisen kuuden kuukauden aikana. Lähes puolet vastanneista koki hyvinvoinnin säilyneen ennallaan.

Lastemme hyvinvointia haastavat liikkumattomuus, lisääntyvät mielenterveyden haasteet sekä syrjäytymisen ja eriarvoistumisen mukanaan tuomat haasteet. Seuroilla on mahdollisuus vaikuttaa, käytetään yhdessä mahdollisuutemme.